Ι. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Η ιστοσελίδα https://www.stronoumetrapezi.gr έχει δημιουργηθεί από την ανώνυμη εταιρία «FRIESLANDCAMPINA HELLAS SA» (εφεξής η «FCH») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Νικ. Ζεκάκου 18 και Κων. Καραμανλή, με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα ΝΟΥΝΟΥ και με θέματα ποικίλης ύλης για τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας (εφεξής ο «Χρήστης»).
 2. H χρήση της ιστοσελίδας της FCH και τα σχετικά με αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.
 3. Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχόμενων της καθώς και των τυχόν εφαρμογών της από φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών ή πρόσωπα με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συναίνεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Η συναίνεση των ανωτέρω ενηλίκων τεκμαίρεται ότι έχει δοθεί στην περίπτωση που οι ανήλικοι κάνουν χρήση της ιστοσελίδας της FCH.
 4. Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχόμενου της.
 5. Η FCH δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας. Η FCH θα αναρτά στην ιστοσελίδα τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις όπως θα ισχύουν την εκάστοτε χρονική στιγμή και η χρήση της ιστοσελίδας από τον Χρήστη θα συνεπάγεται πλήρη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων που θα βρίσκονται σε ισχύ την εκάστοτε χρονική στιγμή.
 6. Για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ο Χρήστης δύναται να απευθύνεται στην FCH στην ανωτέρω διεύθυνση και στο τηλ. 800 11 668 668.

 

II. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, δεδομένα, εμπορικά σήματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της FCH/τρίτων συνεργατών της και προστατεύεται σύμφωνα με το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.
 2. Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, συνολικά, τμηματικά ή περιληπτικά απαγορεύεται χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της FCH.
 3. Είναι δυνατή η προβολή, η ηλεκτρονική αντιγραφή, η λήψη και η εκτύπωση του υλικού που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση να μην τροποποιηθεί ή διαγραφεί οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα ή άλλα στοιχεία της ιδιοκτησίας της FCH/ τρίτων συνεργατών.
 4. Τυχόν εμπορικά σήματα, ονομασίες προϊόντων, διακριτικά, ονόματα εταιριών, φωτογραφίες κλπ. που συνιστούν προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και τυχόν αναφορά στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους. Η FCH δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να διαγράφει τυχόν αναφορά του Χρήστη σε εμπορικά σήματα, ονομασίες προϊόντων που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα/πνευματική ιδιοκτησία τρίτων εταιριών καθώς και να αφαιρεί φωτογραφίες, βίντεο που εμπεριέχουν περιεχόμενο που αντίκειται στα χρηστά ήθη ή είναι ανήθικο, παράνομο κλπ.
 5. Η καταχώρηση συνταγών, φωτογραφιών, βίντεο, σχολίων από το Χρήστη συνεπάγεται την παραχώρηση της άδειας χρήσης των παραπάνω από την FCH. H FCH δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να διορθώνει τις συνταγές, να αναπαράγει τις φωτογραφίες, συνταγές, βίντεο κλπ. καθώς και να τις προβάλλει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter κλπ.). Η δε αποδοχή των συνταγών και ακολούθως η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της FCH. Στην περίπτωση που γίνει διαγραφή του λογαριασμού του Χρήστη για οποιοδήποτε λόγο, τυχόν καταχωρήσεις του θα συνεχίζουν να παραμένουν στην ιστοσελίδα, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η FCH.
 6. H FCH δύναται να αφαιρεί/διορθώνει τυχόν σχόλια του Χρήστη επί της συνταγής που επιθυμεί να δημοσιεύσει εφόσον είναι προσβλητικά, περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο (προβολή εμπορικών σημάτων κλπ. που ανήκουν σε τρίτες εταιρίες), σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη συνταγή κλπ. Η FCH δύναται να διορθώνει το περιεχόμενο των συνταγών έτσι ώστε να καθίστανται αντιληπτές και κατανοητές στους υπόλοιπους χρήστες.

 

III. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

(HYPERLINKS)

Η FCH δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι σύνδεσμοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα είτε από την FCH για τη διευκόλυνση του Χρήστη είτε από τους χρήστες και δεν εγγυάται την ορθότητα/ακρίβεια/επικαιροποίηση του περιεχόμενου τους. Οι εν λόγω ιστοσελίδες διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις. H FCH δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

IV. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ FCH

 1. Η FCH καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια και θα είναι επαρκώς επικαιροποιημένο. H FCH ή τρίτοι συνεργάτες/εταιρίες που ενεργούν για λογαριασμό της καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο που αναρτάται από τους χρήστες να είναι ασφαλές και να μην είναι παράνομο, ανήθικο ή να αντίκειται στα χρηστά ήθη. Η FCH δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση/έμμεση/υλική/ηθική ζημία που τυχόν προκληθεί στο Χρήστη από τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και του περιεχομένου της.
 2. Η FCH καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να αποκλείει την εμφάνιση ιών στην ιστοσελίδα και εφαρμόζει όλα εκείνα τα τεχνικά μέσα που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Η FCH δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του Χρήστη η οποία απορρέει από αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς.
 3. Η FCH καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αδιάλειπτη λειτουργία της ιστοσελίδας αλλά δεν εγγυάται και δε φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που η λειτουργία της ιστοσελίδας διακοπεί ή καταστεί προσωρινά μη διαθέσιμη ή παρουσιάσει οποιαδήποτε άλλη τυχόν δυσλειτουργία.
 4. Η FCH δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση να τροποποιεί/αναστέλλει/διακόπτει συνολικά ή μερικώς την ιστοσελίδα, να αναβαθμίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα ή να προβαίνει σε βελτίωσή της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η FCH δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της ιστοσελίδας ή της πρόσβασης σε αυτή.
 5. Η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η λήψη συμβουλών από ειδικό σχετικά με την καταλληλότητα και προσφορότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας θεωρείται πάντοτε απαραίτητη πριν την αγορά.

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

 1. Ο Χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους εκάστοτε κανόνες του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και θα απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας (ενδεικτικά δε θα μεταδίδει περιεχόμενο που μπορεί να προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτου, δε θα αναρτά υλικό που αντίκειται στα χρηστά ήθη, δε θα διαδίδει/επεξεργάζεται/αλλοιώνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων χρηστών) και δε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτήν ή σε τρίτους ή δύναται να επηρεάσει ή να θέσει σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών/πληροφοριών της FCH.
 2. Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση της ιστοσελίδας καθώς και για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιοδήποτε τρίτο εξαιτίας της ως άνω χρήσης όπως και για τυχόν αξίωση αποζημίωσης κατά της FCH έχει εγερθεί από οποιοδήποτε τρίτο λόγω αυτής της χρήσης.
 3. Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα το λογαριασμό του. Ο Χρήστης υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την FCH για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Ο Χρήστης οφείλει να διασφαλίζει την τυπική έξοδό του από τον λογαριασμό του κάθε φορά που «απομακρύνεται» από την ιστοσελίδα.
 4. Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τα τεχνολογικά μέσα και τον προσωπικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί έτσι ώστε να αποκτά την πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Ο Χρήστης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (π.χ. προστασία από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από αυτήν την ιστοσελίδα.

VI. ΕΓΓΡΑΦΗ

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην υπηρεσία  της ιστοσελίδας συμφωνεί να:

α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την ιστοσελίδα στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες της και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Συγκεκριμένα, αν ο χρήστης εγγραφεί στην υπηρεσία Newsletter της ιστοσελίδας, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διαγραφεί από την λίστα παραληπτών, πατώντας την επιλογή “Unsubscribe” από το κάτω μέρος του επόμενου Newsletter που θα λάβει.

VII. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η ιστοσελίδα παρέχει υπηρεσίες μελών στους επισκέπτες/χρήστες της, κατόπιν σχετικής αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει η ιστοσελίδα, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήστη-μέλους (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα εγγεγραμμένα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα  εγγεγραμμένα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα εγγεγραμμένα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική  χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

VIII. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

 

Αναζήτηση

Κεντρικό μενού